Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU NADZWYCZJNEGO ZEBRANIA WALNEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO „ BÓR” OBORNIKI ŚLĄSKIE

W związku z licznymi apelami Członków i Sympatyków Stowarzyszenia KP „Bór” Oborniki Śląskie ustalony zostaje nowy termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, na dzień 17 września 2021 na godz. 19:00 w siedzibie klubu na Stadionie Miejskim przy ulicy Wolności 15, 55-120 Oborniki Śląskie–.

Zwołanie Walnego Zebrania wynika z §23 ust.1 litera a). Statutu Stowarzyszenia KP „Bór” Oborniki Śląskie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczamy termin w tym samym dniu na godz.19:30 bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Liczymy na Waszą obecność – HEJ BÓR!

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i przywitanie gości.
 2. Potwierdzenie obecności członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz określenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 5. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia KP „Bór” Oborniki Śląskie.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia KP „Bór” Oborniki Śląskie (uchwała)
 10. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Klubu KP Bór Oborniki Śląskie.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Klubu KP„ Bór” Oborniki Śląskie (uchwała).
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Zarząd Klubu